گــــــــــیرم پــــــــــدر تــــــــــو بــــــــــود فــــــــــاضل

از فــــــــــضل پــــــــــدر تــــــــــو را چــــــــــه حــــــــــاصل ؟